این کتابچه راهنما نوشته دکتر افشین میرزائی مدیرمسئول املاک مسکن یاب می باشد. هدف از این راهنما، ارائه تعدادی از نکات ضروری در انجام معامالت ملکی می باشد. مشتریان محترم و ارزشمند سازمان مسکن یاب، عالوه بر آگاهی از این نکات ، تاکید بر وجه تمایز مسکن یاب مدعی بهترین انتخاب بگذارند. با انتخاب و اعتماد به سازمان مسکن یاب، انجام معامالت بدون دغدغه و نگرانی را به تیم تخصصی و مجرب این سازمان واگذار نمایند.

برای دانلود این راهنما روی لینک زیر کلیک کنید.