موسی میرزایی

بنیان گذار و موسس مسکن یاب

علی صالحی

حمید شوقی

رضا سراوانی

ملیکا مسعودی

مهدی میرزائی (فرامرزی)

سابقه مشاوره املاک وهمکاری با مسکن یاب : بیش از یک دهه

یوسف فلاح

محمد جمشیدنیا

سابقه مشاوره املاک : 17سال

همکاری بامسکن یاب : 11سال

علیرضا مختاری

سابقه مشاوره وهمکاری : ربع قرن تجربه